Commentaarfase VIL

10 mei 2011

Eind april is de commentaarfase van de VIL van start gegaan, zoals op de ALV in november 2010 is aangekondigd. Aan de deelnemende beroepsorganisaties KNOV, NVOG, NHG en NVK is verzocht om commentaar op het concept aan te leveren bij de VIL projectgroep. Bij de KNOV verzamelen we het commentaar als volgt:

Per onderwerp zijn er ten minste twee reviewers die zich verdiepen in de uitgebreide beschrijving van de literatuur en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Deze reviewers zijn afkomstig uit de klankbordgroep die meegedacht heeft tijdens de ontwikkeling, andere verloskundige experts op een specifiek onderwerp, leden van de VAS, en/of leden van het team richtlijnontwikkeling.
Ook de opmerkingen die tijdens de ALV in november zijn gemaakt zullen worden gebruikt voor de commentaarfase.

Verdere procedure

De VIL projectgroep komt in juli bij elkaar om al het commentaar te bespreken en eventuele aanpassingen te maken. Daarna wordt het definitieve document aangeboden aan het nieuwe multidisciplinaire College Perinatale Zorg, dat dan naar verwachting in functie is (volg de berichtgeving hierover!). Als het CPZ de VIL-update vaststelt, is die vervolgens geldig in Nederland. Er zal dan publicatie volgen.

Wat staat er in de concept VIL-update?

Er zijn nieuwe aanbevelingen geformuleerd voor verwijsindicaties met betrekking tot de volgende zeven onderwerpen:

  • Uitwendige versie
  • Serotiniteit
  • Meconiumhoudend vruchtwater
  • Lang gebroken vliezen
  • Minder leven voelen
  • Hypertensie
  • Obesitas

Het is de bedoeling dat daarna (dit najaar of volgend jaar) een nieuwe ronde voor andere onderwerpen wordt gestart. Daar moeten de definitieve afspraken nog voor gemaakt worden. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het project het artikel in het TVV van april 2010: De VIL 2010, een levende richtlijn: van domeindenken naar ontschotting?