De BEN schrapt de volume-eis in de kwaliteitsregisters basisechoscopie

06 oktober 2021

Het bestuur van de BEN heeft de KNOV op 5 oktober 2021 laten weten dat de volumenorm van 100 echo’s als criterium voor (her)registratie uit haar kwaliteitsregisters basisechoscopie
te hebben geschrapt. De BEN blijft wel de aantallen bij haar leden monitoren. 

De KNOV en de BEN spraken in maart 2021 samen af om ieder vanuit hun eigen expertise te werken aan een goede kwaliteit van de verloskundige zorg voor zwangeren in Nederland.
Daartoe hebben ze in maart 2021 de intentie uitgesproken toe te werken naar één kwaliteitsregister voor basisechoscopie op 1 januari 2022 en wel dat van de BEN.

Afgelopen tijd werd steeds duidelijker dat de volumenorm van 100 echo’s voor veel verloskundig-echoscopisten niet haalbaar is. Daarmee zou de toegankelijkheid en kwaliteit van de verloskundige zorg in de ogen van de verloskundig-echoscopisten voor zwangeren in het geding komen. Het bestuur van de BEN heeft daarom, alles overwegend, op 5 oktober 2021 haar standpunt herzien en besloten de volumenorm, van minimaal 100 verrichte termijn- en/of biometrie echo’s als onderdeel van het huidige kwaliteitsregisters, te schrappen. De KNOV heeft de BEN laten weten verheugd te zijn met dit bericht.

Voor de BEN is het boven alles belangrijk dat de kwaliteit van basisecho’s van alle zorgprofessionals in de hele keten (dus ook in de ziekenhuizen) op dezelfde manier getoetst en geborgd wordt. Op deze manier kan iedere zwangere er van uitgaan dat, wanneer zij een echo krijgt, deze altijd van goede kwaliteit zal zijn. Waar die echo ook plaatsvindt. En door wie die ook wordt uitgevoerd. De KNOV onderschrijft dit.

Alle andere criteria uit het kwaliteitsregister van de BEN blijven van kracht. Als het aantal van honderd niet gehaald wordt zal de echoscopist één keer per jaar een logboek ter beoordeling voor moeten leggen. Haalt men dat aantal wel, dan blijft de frequentie van één keer per twee jaar gelden. Het register van de BEN kent dus een registratieperiode van 1 of 2 jaar en is op alle andere punten nagenoeg gelijk aan dat van de KNOV. Deze regeling zal gelden voor alle echoscopisten, ongeacht hun professionele achtergrond, die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister basisechoscopie (termijn- en/of biometrie) van de BEN.

De KNOV en de BEN zullen relevante stakeholders, waaronder zorgverzekeraars, informeren over de wijziging in het register. Zorgverzekeraars hebben de KNOV en de BEN laten weten
de kwaliteitseisen van de beroepsgroep te volgen. VGZ, CZ en Zilveren Kruis hebben in hun inkoopbeleid 2022 als eis een inschrijving in het BEN-register opgenomen. Menzis heeft in
het inkoopbeleid opgenomen dat beide registers mogelijk zijn, mits aan dezelfde kwaliteitseisen en toetsingsmomenten wordt voldaan.