Nieuwsbericht

08 juli 2022

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam deed twee uitspraken in dezelfde zaak uit november 2021. Klager in beide gevallen is de vader van een zoon, geboren in juni 2020. Verweerster is in beide gevallen als verloskundige werkzaam bij de verloskundigenpraktijk waar de moeder onder controle was. Op 4 juli 2020 nam de kraamzorg telefonisch contact op met de verloskundigenpraktijk en maakte meldingen van spanningen in het gezin. 

De vader verwijt de verloskundigen onzorgvuldig te hebben gehandeld, door aperte onwaarheden in het dossier op te nemen en na te laten subjectieve waarnemingen duidelijk in het dossier te beschrijven.

Het college overweegt dat een verloskundige een (vroeg)signaleringsfunctie heeft van (mogelijk) huiselijk geweld in gezinnen. De verloskundige dient signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart te brengen en deze vast te leggen in het dossier. In de Meldcode wordt ook geadviseerd de communicatie over de signalen vast te leggen, evenals de stappen die worden gezet, de uitkomsten van overleg en de besluiten die worden genomen. Volgens de Meldcode moeten bij de verslaglegging de volgende regels in acht worden genomen:

  1. Leg de signalen zo feitelijk en objectief mogelijk vast.
  2. Worden ook interpretaties, hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een interpretatie, hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als deze later wordt bevestigd of ontkracht.
  3. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
  4. Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepsbeoefenaar, zoals een arts, een psychiater of een verloskundige. A2021/3611 5
  5. Leg alle aantekeningen vast in het dossier (niet in persoonlijke werkaantekeningen, of op memo’s zonder afdruk, geheime memo of briefjes die buiten het dossier worden bewaard).

Het college is daarmee van oordeel dat dat beide verloskundigen niet tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld en verklaart de klachten kennelijk ongegrond.

Meer informatie

Lees hieronder beide uitspraken van het Tuchtcollege. Beide klachten hebben samenhang en lijken daarom (geanonimiseerd) wellicht identiek. Het gaat echter om verschillende verloskundigen.