Nieuwsbericht

02 juni 2022

Naast de kandidaten die zijn gekozen door de kiescommissie, heeft een aantal kandidaten zich als collectief aangemeld om samen het bestuur van de KNOV te gaan vormen. Zij noemen zich het 'vijfvrouwsbestuur' en dit kandidaatbestuur bestaat uit:

Alieke de Roon 
Joke Klinkert
Maaike van Rijn
Marieke Smith
Rebekka Visser

Deze kandidaten worden op 24 juni ook aan jullie voorgelegd tijdens de ALV. Er volgt zo snel mogelijk nog nadere uitleg over hoe dit stemproces precies zal verlopen.

Aan de kandidaten hebben we dezelfde vragen gesteld als aan de kandidaten die zijn gekozen door de kiescommissie, namelijk: "Waarom wil jij bestuurslid worden van de KNOV?" En: "Als jij bestuurslid wordt van de KNOV, wat wil je dan als eerste oppakken?" Hieronder vind je hun antwoorden! De voordracht, inclusief cv's en motivatiebrieven vind je op de ALV-pagina. 

Waarom wil jij bestuurslid worden van de KNOV?

Alieke:
"Het bewaken en bevorderen van de fysiologie en autonomie van (aanstaande) moeders is mijn drijfveer. Ik ga voor goede samenwerking en onderlinge verbinding en altijd voor kwaliteit. Door mijn regionale en landelijke inzet voor de verloskundige zorg heb ik een groot netwerk onder verloskundigen en stakeholders. Mijn netwerk kent mij als kritisch, coöperatief en enthousiast met passie voor kwaliteit in de (geboorte)zorg en ik zet die competenties graag in als bestuurslid van de KNOV."

Joke: 
"Mijn kracht als bestuurder is mijn belangstelling voor ondernemerschap in een maatschappelijke context met als leidraad de verloskundige waarden die de verloskundige organisatie zelf vaststelt. Ik werk op basis van een door de verloskundigen vastgestelde visie die handen en voeten krijgt in de organisatiestructuren en de zorg die verloskundigen vanuit die organisaties leveren.

De kracht van de verloskundige is haar verbinding met het gezonde en normale. Dit is ook de kracht waar ik voor sta en die de leidraad is geweest voor alles wat ik in mijn beroepsleven heb nagestreefd."

Maaike:
"Met een grote passie voor ons vak wil ik me inzetten om de samenwerking van verloskundigen binnen alle lijnen te bevorderen en daarbij onderwijs en wetenschap te betrekken. Mijn aandachtsgebied en expertise ligt bij de klinisch verloskundigen waar ik mijn focus op zal richten. Positionering, autonomie, juridische bevoegdheden en het borgen van kwaliteit vanuit inhoud is waar ik voor wil gaan. Een bestuurslid met klinische ervaring lijkt me in een nieuw bestuur van groot belang."

Marieke:
"Ik wil graag bijdragen aan een brede beweging in onze beroepsgroep en zo samen zorgen dat de verloskundige weer een gerespecteerde beroepsbeoefenaar is en de KNOV haar belangenbehartiger.

Ik ben een verloskundige met groot hart voor onze beroepsgroep, onze cliënten en onze maatschappelijke rol. Ik draag graag bij aan het terughalen, versterken en uitbouwen van onze positie. Ik hou van samenwerken, zowel mono-als multidisciplinair en van pionieren en innoveren."

Rebekka:
"Ik wil graag helpen bouwen aan een organisatie die onze beroepsidentiteit als
basis voor onze belangenbehartiging heeft. Ik ben me er natuurlijk van bewust dat de uitdagingen waar we voor staan groot zijn. Om als autonome beroepsgroep te blijven bestaan hebben we als
KNOV een andere basis nodig. Ik zou graag mijn helicopterview en brede ervaring in het veld willen inzetten bij het vertegenwoordigen én uitbreiden van onze achterban. Ik heb een stevige visie, maar laat die altijd vergezeld gaan van een oprecht luisterend oor. Inhoud vóór vorm, nú!"


Als je bestuurslid wordt van de KNOV, wat wil je dan als eerste oppakken?

Alieke:
"Al jaren ontbreekt het in mijn ogen aan een duidelijke koers op inhoud: We zijn teveel reactief geweest zonder duidelijk te hebben waaróm we een belangrijke speler in het geboortezorgveld zijn. Daar bovenop ontbrak een goede differentiatie in de belangenbehartiging. Daardoor zijn verschillende groepen verloskundigen onvoldoende gezien en gehoord, zoals waarnemers, klinische collega’s en leden binnen een IGO.

Ik wil me allereerst sterk maken voor verbinding op inhoud en werken aan een duidelijke beroepsidentiteit: daar kunnen we elkaar vinden. Tegelijkertijd wil ik werken aan een duidelijke differentiatie in belangenbehartiging, zodat alle leden zich thuis voelen binnen dé landelijke vereniging van verloskundigen."

Joke: 
"Een gedeelde visie werkt verbindend en geeft richting. Veel regio’s worstelen met het vraagstuk hoe ze het hoofd boven water moeten houden en hoe ze richting moeten kiezen.

Een van mijn speerpunten is het stimuleren van organisatie in de regio op basis van een gezamenlijk gedragen en uitgewerkte visie. Geen ellenlange beleidsstukken maar praktische hulp in je regio om te organiseren zodat je stevig staat in je VSV, en bij de zorgverzekeraar."

Maaike:
"Beter inzichtelijk maken wat het aandeel is van de zorg de die verloskundigen leveren in de klinische setting. Vanuit daar de positionering verder versterken. Samenwerking tussen verloskundigen verstevigen en dit uitdragen naar stakeholders.

Daarbij hoop ik het aandeel van klinisch verloskundige leden binnen de KNOV  te vergroten doordat leden ze zich verenigd en gehoord voelen. Ik sta voor transparantie en verbinding."

Marieke:
"Allereerst investeer ik graag in veel gesprekken, om alle KNOV leden te horen en spreken, en mee te nemen in ons plan. Zodat we echt samen kunnen gaan bouwen.

Parallel hieraan zetten we een project op om de verwijscijfers terug te dringen, want alleen dan krijgen we meer zeggenschap."

Rebekka: 
"Het eerste waar ik me, als wij verkozen worden, voor wil gaan inzetten is het herstel van het
vertrouwen van de leden in de KNOV. Juridisering is een maatschappelijk probleem waar ik zorgen over heb, ook op hoe het in onze eigen gelederen dreigt door te schieten. Dat is onder andere zichtbaar aan de toegenomen afstand tussen bestuur en leden. Heel praktisch betekent dat om te beginnen een sterke vergroting van de rechtstreekse bereikbaarheid van bestuur voor de leden. Onze mailadressen komen de eerste maandag na de ALV op de website!"

Meer over de kandidaten

Wil je zelf de kandidaten ontmoeten en jouw specifieke vragen aan ze stellen? Dat kan tijdens KNOV in gesprek op dinsdag 7 en 14 juni, van 16:00 tot 17:00 uur en tijdens het webinar met de bestuurskandidaten op 9 juni 2022. Alle cv's en motivaties vind je bij de ALV stukken, onder Voordracht (collectief) kandidaatbestuur 2.