Oproep

21 maart 2022

Samenwerkingsverband Vroegsignalering en de Werkgroep Zwangerschap

Vanuit het Nationaal Preventieakkoord is het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgericht. Het SVA zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar het wegnemen van drempels tot hulpverlening, het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten en het faciliteren van deze groepen, zodat zij adequaat signaleren en hulp bieden of doorverwijzen.

Vanuit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek zetten vijf werkgroepen zich in ten behoeve van een specifieke doelgroep. Zo ook de Werkgroep Zwangerschap die zich richt op de vroegsignalering van alcoholgebruik bij vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn, de moeders die borstvoeding geven én de partners van deze vrouwen. Hierbij richt de Werkgroep zich op de ondersteuning van zorgprofessionals uit de geboortezorg. De Werkgroep bestaat dan ook uit leden die verschillende beroepsverenigingen uit de geboortezorg vertegenwoordigen. De Werkgroep Zwangerschap heeft in de voorbije jaren onder leiding van de KNOV verschillende bijeenkomsten gehad.

Omzetting werkgroep naar Taskforce Alcoholvrije Start

Op initiatief van de KNOV is in overleg met de huidige leden van de werkgroep en de organisatie van het SVA besloten dat de Werkgroep Zwangerschap van het SVA wordt omgezet naar de Taskforce Alcoholvrije Start. Uit inventarisatie onder diverse professionals uit de geboortezorg is namelijk de wens gekomen om een volledig pakket met hulpmiddelen te hebben rondom alcohol. De Taskforce Rookvrije Start werd hierbij als voorbeeld genoemd. In de laatste vergadering van de werkgroep is besloten dat de werkgroep zich gaat richten op de opzet van een Taskforce Alcoholvrije Start om zo tegemoet te komen aan de vraag van de professional. Dit naar het voorbeeld van de Taskforce Rookvrije Start waarbij alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – de handen ineen slaan voor het rookvrij opgroeien van kinderen. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek. Meer informatie vind je op de website van Taskforce Rookvrije Start.

Daarnaast is besloten dat het Trimbos-instituut de organisatie hiervan overneemt van de KNOV. Enerzijds omdat het Trimbos niet gelieerd is aan één van de beroepsverenigingen en de afgevaardigde van de KNOV zich dan alleen kan richten op de vertegenwoordiging van de eigen beroepsgroep. Anderzijds omdat het Trimbos al jaren betrokken is bij de Taskforce Rookvije Start en deze ervaring kan meenemen.

De Taskforce Alcoholvrije Start zal een multidisciplinaire groep zijn, bestaande uit leden die de verschillende beroepsverenigingen uit de geboortezorg vertegenwoordigen. De Taskforce zal zich richten op de preventie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap op landelijk niveau. De Werkgroep zal door middel van co-creatie gezamenlijk bepalen waar de Taskforce zich voor inzet.

Hierbij kan gedacht worden aan beleidsontwikkeling, het stimuleren van de ketensamenwerking, het ontwikkelen van een zorgpad of productontwikkeling om zorgprofessionals in de spreekkamer te ondersteunen.

Dit wordt verwacht van de Taskforce leden:

  • Leden kunnen hun beroepsvereniging vertegenwoordigen en worden hierdoor gesteund.
  • De aanwezigheid bij zes online bijeenkomsten per jaar (om de twee maanden), van ongeveer twee uur.
  • Het lezen van stukken en geven van input vanuit het perspectief van de eigen beroepsgroep/beroepsvereniging.

Door deelname vertegenwoordig je de KNOV (en jouw collega) in de multidisciplinaire Taskforce Alcoholvrije Start. Je gaat, samen met de andere leden uit de geboortezorgketen, de multidisciplinaire samenwerking bevorderen en de kennis van alle betrokken partijen vergroten. Via jou als vertegenwoordiger heeft onze beroepsgroep van verloskundigen invloed op de aanpak en de resultaten waardoor het naar verwachting beter aansluit bij de eigen beroepspraktijk.

Voor deelname aan de Taskforce is vacatiegeld beschikbaar: €100 per bijeenkomst. Dit kun je per bijeenkomst declareren.

Meld je aan bij Angelique Anderson, projectleider Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap, via aanderson@knov.nl.